ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುoಬೈಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ 53 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುoಬೈಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ 53 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ

  ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುoಬೈಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ 53 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸಂಘದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವುದು
ನವಿ ಮುoಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಔಬಯಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಳಾಔಗಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜನೆ.

ನವಿ ಮುoಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಯುವ ವಿಭಾಗ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಔಬಯಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಳಾಔಗಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜನೆ.

  “ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಭಾಂಧವರೊಳಗಿನ ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವಔತಾಗಲಿ” - ರವಿ ದೇವಾಡಿಗ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಔಬೈಯ ನವಿ ಮುಔಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸ
ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ 2017 -ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಟಿeಮ್   ಚಾಂಪಿಯನ್

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ 2017 -ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಟಿeಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್

  ದೇವಾಡಿಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ 2017 - ಡೊಂಬಿವಿಲಿ oಟಿe ಚಾಂಪಿಯನ್ ರವಿವಾರ ದಿನಾಕ 1.10.2017 ರಂದು ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಡೊಂಬಿವಲಿ ವತಿಯಿಂದ