ಕಟಪಾಡಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ

ಕಟಪಾಡಿ ದೇವಾಡಿಗ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಕರ ವಿತರಣೆ..


Share