ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಯುವ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳ ಘಟಕ- ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಸಭೆ

Bangalore: Devadiga Sangha (R)  Bangalore along with Yuva Ghataka and Mahila Ghataka Bangalore had organized Vichara Vinimaya  Karyakrama  at  Devadiga Sangha, Rajarajeswarinagar, Bangalore.

The agenda of this meeting was to strengthen, & unite  our community in Bangalore region, mainly  to  understand the views of  youths  and strengthen Yuva & Mahila Ghataka.

All the youth & ladies voluntarily  came forward  to give their thoughts and unanimously agreed to strengthen our  Yuva & Mahila Ghataka.   Many various program was planned in the coming years under  Devadiga Sangha (R) Bangalore.

Committee of Both Yuva Ghataka & Mahila Ghataka was re-organised  during meeting and the list of the committee members are listed below: 

Devadiga Yuva Ghataka Bangalore Committee Members:

1.President- Mr.Shivashankar

2.Vice president – Mr.Chandrashekar

3.Secretary – Mr.Ranjth

4.Joint Secretary – Mr.Santosh

5. Cultural secretary -  Mr.Manjunath Devadiga

6.Joint Secretary – Mr.Ashwin Kumar & Mr. Sankesh

7. Treasurer – Mr.Janardhan

8.Sports secretary – Mr.Uday & Mr.Vishwanath

Yuva Ghataka Advisors:

1.     Mr. Prashantha Chandra

2.     Mr. Ramesh Vandse

3.    Mr.  Ganesh Devadiga

4.    Mr. Pavanesh Devadiga

Devadiga  Mahila Ghataka Bangalore Committee Members:

1.     President – Smt Rekha Suresh

2.     Vice President –Smt.Jalaja Keshava

3.     Secretary – Smt.Sumathi Sudhakar

4.     Joint Secretary – Smt. Jayanthi Ramesh & Ganga

5.     Treasurer – Smt. Jalaja Babanna

6.     Organising secretary – Smt.Chandra Rukmaya


Share