ದುಬೈ: ಕದಮ್ ಹಾಗೂ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ದುಬೈ:  ಕುಂದಾಪ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಮಿತ್ರರಿಂದ (ಕದಂ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನShare