ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾದಂದು ದೇವಿಯ ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರ

ಬಾರ್ಕೂರು:  ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾದಂದು ದೇವಿಯ ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗು ಸೂರಾಲ್ ದಿನೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಳಗ ದವರಿಂದ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ 


Share