ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ: ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ

ಮಂಗಳೂರು: ಅಡ್ಯಾರ್ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಅವರು ತಾ.11-09-2018 ರಂದು ದೈವಾಧೀನರಾದರು . ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ-ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ


Share