ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಡಿಗರ ಸಂಘ, ಮಂಗಳೂರು- ಮಹಾಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ...

ಮಂಗಳೂರು: 2018ರ  ಮಹಾಸಭೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷರ ತಾ.4-09-208ರ ನೋಟೀಸ್ . ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

 


Share