ಬಾರ್ಕುರು:  ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ವಿಠ್ಠಲ ಸಿಸಿ೯ಕರ ರಿಂದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಬಾರ್ಕುರು:  ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ವಿಠ್ಠಲ ಸಿಸಿ೯ಕರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಂದ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ  ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ .  ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಪೂಜಾಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ.


Share