ಓಂ.ಶಾಂತಿ: ಸಿಂಧು ಪಿ ಸೇರಿಗಾರ್, ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ: ಸಿಂಧು ಪಿ ಸೇರಿಗಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ


Share