ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶ್ರೀ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.


Share