ಎಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ - ಪ್ರಥಮ ವರ್ಧಂತಿಯಂದು ದೇವಾಡಿಗ ಮಹೋತ್ಸವ


Share