ಬಟ್ಕಳ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಟ್ಕಳ ಮಹಾಮಂಡಲದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಾಡಿಗ ಆಯ್ಕೆ

ಬಟ್ಕಳ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಭಟ್ಕಳ ಮಹಾಮಂಡಲದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಅಭಿನಂಧನೆಗಳು


Share