ಬಿಜೂರು: ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ -ಆರೈಕೆ

ಬಿಜೂರು: ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಕ್ವಾರೆಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ -ಆರೈಕೆ


Share