ಪುಣೆ ಸಂಘದ ಆಟಿ ಹಬ್ಬದ ಚಿತ್ರಗಳು...

 

ಪುಣೆ: ಪುಣೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ "ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ" ಪೀಕಾಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜರುಗಿತು...


Share